Organisatie 2019-08-13T11:56:36+02:00

Organisatie

Algemene informatie

MijnEigenOnderzoek is opgezet door een consortium van 11 partners: 4 academische centra, 5 bedrijven en 2 maatschappelijke organisaties. Zij zijn allen zeer complementair aan elkaar. De partijen zijn zeer gecommitteerd om van MijnEigenOnderzoek een groot succes te maken.

Het project is onderverdeeld in enkele zogeheten werkpakketten (zie hier), elk met de juiste mix van expertises vanuit het consortium.
Algehele projectleiding ligt bij Amsterdam UMC en Mijn Data Onze Gezondheid. Amsterdam UMC is formeel penvoerder, en zorgt ervoor dat de opbrengst van hoge wetenschappelijke kwaliteit is. MD|OG zorgt ervoor dat de opbrengst vanuit het perspectief van patiënten van waarde is.

Het consortium wordt voorts van feedback voorzien door de Patient Expert Board en de Scientific Expert Board

Het team

Anje te Velde

Algemeen project- en onderzoeksleider en formele penvoerder.

Tytgat Instituut voor Lever en Darm onderzoek, Amsterdam UMC locatie AMC

Anje te Velde heeft Medische Biologie gestudeerd aan de VU (1978-1984)en deed promotieonderzoek op het gebied van de Immunologie in het Nederlands Kanker Instituut (1984-1990). Sinds 1991werkt zij als senior onderzoeker (PI, vanaf 2007) bij het AMC in het Tytgat Instituut voor Lever en Darm Onderzoek.

Anje heeft zich eerst 6 jaren bezig gehouden met de  ontwikkeling van een kunstlever (BAL, bioartificiële lever). Sinds 1997 werkt ze  aan chronische darmziekten zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Anje heeft een brede interesse in darmgezondheid; de focus van haar onderzoek is chronische darmontsteking (IBD, een veel gebruikte Engelse afkorting).

Anje te Velde onderzoekt immunologische aspecten van IBD met behulp van experimentele modellen en menselijk materiaal. Naast het doen van onderzoek is te Velde ook coördinator van de biomedische mastertrack Experimental Internal Medicine aan de UvA en bestuurslid van de stichting Immunowell (Immunowell.com) en secretaris van de Federa, de federatie van biomedische wetenschappelijke verenigingen. Zij heeft meer dan 130 publicaties op haar naam en een h-index van 42.

In haar vele labwerk ontdekte Anje hoever de modellen afstaan van de werkelijkheid van patiënten. Sindsdien werkt ze intensief samen met patiënten en patiëntenorganisaties om de kloof te overbruggen. Ze herkent zich in de recente aanbeveling van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) dat medisch academische instellingen zich in hun onderzoek en zorg veel nadrukkelijker moeten aansluiten op wat voor patiënten in hun eigen omgeving belangrijk is. Zie ook haar quote.

Ik ben een gedreven  onderzoeker, altijd bezig om nieuwe kennis en inzichten te vergaren. Een dagelijkse bezigheid van een onderzoeker is om nieuwe ideeën te genereren (hypothesen) en daarover projecten te schrijven. Daarvoor zijn er traditionele bronnen van kennis beschikbaar zoals wetenschappelijke literatuur, congressen en symposia en eigen bevindingen uit eerder onderzoek.

De laatste jaren heb ik mede door contacten met patiënten binnen Immunowell ontdekt dat ook de inzichten en kennis van patiënten, die immers expert zijn op het gebied van hun eigen ziekte, een bron van nieuwe inzichten kunnen zijn.

Het motto van Immunowell is “Hoe maak en houd je je immuunsysteem gezond?” De meeste impact vinden we bij patiënten met chronische ziekten, die vaak in combinatie aanwezig zijn en een enorme maatschappelijke, persoonlijke en economische impact hebben. Als je tijd neemt om naar mensen te luisteren, ervaart hoeveel impact zogenaamde “vage klachten” hebben op de kwaliteit van leven van mensen en tot welke oplossingen mensen soms komen om hieraan te ontsnappen, dan besef je hoe weinig we eigenlijk weten en kunnen binnen de regulaire geneeskunde met deze vaak chronische problematiek.

Het project MijnEigenOnderzoek ontwikkelt nu een methode om de oplossingen en inzichten van patiënten op een goede manier op te nemen in de medische kennis ontwikkeling. Tegelijk zal het project nieuwe kennis opleveren over immunologische subtypen van patiënten met chronische ziekten waardoor meer gepersonaliseerde therapeutische interventie dichterbij komt. Alles bij elkaar voedt het project mijn hoop en ambitie om een leergemeenschap te genereren die individuele gezondheid ondersteunt.

Kathelijne Dik

Kathelijne is projecthuisarts in MijnEigenOnderzoek. Zij coördineert alle vragen van en communicatie tussen deelnemende artsen en patiënt-onderzoekers. Tevens werkt zij aan een promotietraject met het onderwerp ‘zelf-onderzoek bij patiënten in de huisartsenpraktijk’.    k.dik@amc.uva.nl 

Amsterdam UMC, Tytgat Instituut

Kathelijne Dik (1977) wist al op jonge leeftijd dat zij arts wilde worden. Helaas werd ze na haar eindexamen gymnasium 4 maal achterelkaar uitgeloot voor de studie Geneeskunde. In de tussentijd studeerde zij Gezondheidswetenschappen met specialisatie Geestelijke Gezondheidskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na afronding van deze opleiding vertrok zij in 2001 naar Zambia om daar zorg te verlenen aan aids-patiënten in een hospice. De daarop volgende jaren vervulde zij verscheidene coördinerende functies in humanitaire en ontwikkelingsprojecten in Afrika en Azië. Tijdens een malaria-project in India, waar zij opnieuw gepassioneerd raakte voor het medische vak, besloot zij nog eenmalig mee te loten voor de studie Geneeskunde en nu werd ze wel geplaatst. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde direct daarna als huisarts.

Inmiddels werkt zij als vaste huisarts in een praktijk in Amsterdam-Oost. Zij is een empathische en gedreven huisarts, die ernaar streeft haar medische kennis en vaardigheden op peil te houden met de recentste wetenschappelijke inzichten en direct contact met patiënten

Your Content Goes Here

Gaston Remmers

Algemeen Projectleider, behartiger van het patiënten belang, externe communicatie en werving deelnemers

Stichting Mijn Data Onze Gezondheid

Gaston Remmers (PhD) is expert in Citizen Science, oftewel Burger Wetenschap. Hij werkte 25 jaar lang in duurzame landbouw en regionale ontwikkeling via zijn bedrijf HABITUS, en ontwierp talloze bottom-up innovatietrajecten. De leidraad daar was steeds hoe de kennis en ervaring van boeren en bewoners serieus mee konden tellen in de ontwikkeling van een duurzaam landbouw systeem of bij de ruimtelijke inrichting van een wijk of regio. Hun inzichten en waarnemingen zijn vaak zeer specifiek en locatiegebonden, en botsen nogal eens met de algemene kennis die professionals met zich mee brengen. Dezelfde uitdaging speelt in het gezondheidsysteem, waarmee hij als patiënt te maken kreeg; ondanks zijn gezonde leefstijl is hij toch met 3 serieuze aandoeningen (hartinfarct, artrose, kanker) in het ziekenhuis beland. De vraag die steeds opnieuw boven kwam was: wat kan ik zelf doen? En wat werkt voor mij? Wat kan ik met voeding doen? Hoe kunnen de inzichten die ik op doe ook bruikbaar gemaakt worden voor anderen?  Zijn ervaringen vormden de aanleiding voor het opzetten, samen met anderen, van Platform Patiënt en Voeding en Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG). MD|OG is tevens aanjager van de Holland Health Data Coöperatie (HHDC), een organisatiemodel waarin burgers / patiënten meer sturingsmacht hebben over de inzet van hun gezondheidsdata. Hij is momenteel directeur van MD|OG en voorzitter van HHDC. In 2016 werd hij door Trouw verkozen in e Duurzame Top 100.

Ik wil graag dat de kennis en ervaring van burgers die op een of andere manier actief hun gezondheid bijsturen beschikbaar komt voor de medische wetenschap en de behandelpraktijk. Er is zoveel mogelijk, in onze drang tot zelfzorg zijn wij burgers eigenlijk de toegangspoorten tot onontdekte mogelijkheden. We moeten ons daarin laten steunen door wetenschappers, die van onze bevindingen chocola kunnen maken. MijnEigenGezondheid zorgt ervoor dat praktijk en wetenschap weer bij elkaar komt.

Aletta Kranenveld

Werkpakket leider (WP2)  verantwoordelijk voor de analyse van monsters en data in MijnEigenOnderzoek

Universiteit Utrecht

Prof. dr. Aletta Kraneveld (MSc farmacie & farmacoloog) is hoogleraar aan de faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Naast wetenschap is zij actief lid van verschillende besturen van wetenschappelijke & gezondheidsorganisaties (Immunowell, Voeding Leeft, Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, Nederlandse Federatie van Innovatief Geneesmiddelenonderzoek) en zeer actief binnen het thema diversiteit en inclusie van de Universiteit Utrecht.  Haar onderzoeksteam richt zich op onderzoek naar de rol van darmbacteriën en de darm-afweersysteem-brein-as in chronische ziekten van mens en dier. Naast fundamenteel onderzoek is Kraneveld ook betrokken bij klinisch onderzoek, zoals in MijnEigenOnderzoek en het project “Onderbuikgevoel“. Aletta Kraneveld heeft een programma opgezet dat een (inter)nationaal neuro-immuunplatform is waar universitaire onderzoeksinstituten, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten voor onderzoek naar de darm-immuun-hersenen-as als aangrijpingspunt voor medicijnen en medische voedingsconcepten.

Als wetenschapper sta ik open voor de ervaringskennis van patiënten en wil  ik graag met deze kennis van burgers waardevol medische wetenschappelijk onderzoek doen. Ik ben er van overtuigd dat door het project MijnEigenOnderzoek met haar ‘citizen science’ aanpak, er een nieuwe en betere onderzoeksmethodiek ontwikkeld gaat worden om het effect van (medische) interventies goed te kunnen onderzoeken.

Jos Bosch (UvA)

Werkpakket leider (WP3)  verantwoordelijk voor RCT in fase 3. Tevens nauw betrokken bij vormgeving WP1.

Universiteit van Amsterdam

Jako Burgers

Jako Burgers zorgt voor een goede inbedding van het onderzoek in de huisartspraktijk.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) & Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University

Jako Burgers is huisarts in Gorinchem, strategisch medisch adviseur van het Nederlands Huisartsen Genootschap en bijzonder hoogleraar ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen’ bij de vakgroep huisartsgeneeskunde, onderdeel van de Care and Public Health Research Institute van de Maastricht University. Hij is vice-voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteitsstandaarden (AQUA) van Zorginstituut Nederland en auteur van meer dan 150 nationale en internationale publicaties over richtlijnontwikkeling en kwaliteit van zorg. Zijn onderzoek richt zich vooral op het vertalen van generieke wetenschappelijke kennis naar persoonsgerichte zorg van patiënten in de eerstelijns gezondheidszorg.

In dit onderzoek formuleren patiënten met chronische darmklachten en vermoeidheid zelf hun belangrijkste beperkingen die de kwaliteit van leven beïnvloeden, en houden ze deze bij gedurende het onderzoek. De uitkomstmaten zijn dus persoonlijk en op de patiënt afgestemd in tegenstelling tot de klassieke onderzoeken waarin voor iedereen dezelfde uitkomstmaten wordt gehanteerd. Ook de interventie wordt op maat gemaakt op grond van de klachten en uitslagen van aanvullend onderzoek. Want wat voor de ene patiënt wel werkt, werkt voor de andere patiënt niet. In MijnEigenOnderzoek wordt onderzoek op maat en zorg op maat gecombineerd. De methode van onderzoek is uniek omdat het ingepast wordt in de reguliere zorgpraktijk met als doel de kwaliteit van leven van alle patiënten te verbeteren.

Alexander Schönhuth

Verantwoordelijk voor data analyse, met inbegrip van het gebruik van artifical intelligence.

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (CWI); Universiteit Utrecht

Alexander Schönhuth is an expert for genome data science. As such he has been specializing in dealing with data referring to the individual genetic make-up of people, handling and managing such (often very large amounts of) data and extracting knowledge that promotes individual health and well being. He works as a senior researcher for CWI and holds a part-time professorship at Universiteit Utrecht. He is enthusiastic about making progress in terms of developing life style protocols that are based on novel insight into why and how people affected by disease differ in terms of habits, medication and environmental exposure. Among others, reasons for this are also private experiences relating to such topics. Alex holds a VIDI grant relating to the Genome of the Netherlands project, where he was the only computer scientist participating who was affiliated with Dutch research institutes, and further is the author of more than 60 research articles many of which appeared in high-impact journals.

The concept of 'self research' is quite intriguing, because it brings up options to monitor patient health that had previously been unconceivable. However, data analysis principles and methodology that address the corresponding computational challenges have been underdeveloped so far. To enable and support such practice from the point of view of the analysis of the resulting data records and their particularities make a major incentive for my research activities.

Henk Duinkerken

Binnen MijnEigenOnderzoek organiseert Henk namens het Microbiome Center het online behandelplatform waarin de afspraken tussen artsen, patiënt-onderzoekers en apotheker worden vastgelegd.

Het Microbiome Center is een dienstverlener die artsen helpt microbiota te benutten voor gezondheid van hun patiënten. Met state-of-the-art vakkennis en met dito datatechnologie. Microbiome Center

Met technologie is het nét als met opgroeiende kinderen:  als je even niet oplet is er alweer méér mogelijk dan waaraan je gewend was geraakt. Anders gezegd: je loopt altijd achter, en je doet er goed aan om permanent waakzaam te zijn. En nu de ontwikkelingen in zowel technologie als gezondheid op mondiaal niveau verlopen, gaat alles razendsnel; misschien nog wel veel sneller dan we onze kinderen zien ontwikkelen.

Vernieuwen heb ik langzaam een continu proces zien worden. In ruim 10 jaar als beleidsmanager bij de rijksoverheid, 10 jaar als bestuursvoorzitter in de woningcorporatiebranche, 10 jaar in de mondiale informatiedienstverlening. Daarna 10 jaar als zelfstandige en mede-initiator van een bestuurlijk innovatienetwerk.

In 2014 stond alles voor mij even stil. Ik werd getroffen door een hartaanval (onverwacht want fanatieke hartloper, danser en kitesurfer). Ik betrad als klant de medische wereld, en als vernieuwer keek ik ook naar mijn eigen behandeling. Bijna nog meer dan door mijn infarct wed ik getroffen door het gebrek aan regie en eigen inbreng.

En daar zie ik nu een mooie uitdaging. Met meer eigen (data)regie kunnen we heel veel gezondheidswinst boeken. Individueel, maar ook als collectief van burgers/patiënten. Als gebruikers zelf bij hun data kunnen en als ze die kunnen benutten voor hun eigen vragen en wensen, krijgen we meer inzicht in hoe ons eigen lichaam precies werkt, en wat wij individueel kunnen doen om onze gezondheid te verbeteren. Daarom ben ik ook aangesloten bij Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (als voorzitter) en ben bestuurslid van de Holland Health Data Coöperatie

Ik pas dat inhoudelijk vooral toe op één, erg nieuw werkgebied: microbiota. Dat gebied is bij velen nog onbekend en daar wachten ons veelbelovende gezondheidsvoordelen. Als we er maar voor zorgen dat burgers en hun health professionals toegang hebben tot de snelgroeiende kennis en de interventiemogelijkheden. Dat is ambitie van het Microbiome Center, waar ik directeur van ben.

Mijn eigen ervaringen met mijn zoektocht naar gezondheid inzetten voor een grote groep mensen die ook op zoek zijn naar wat zij onder eigen regie kunnen doen.

Isolde Besseling van der Vaart

Isolde brengt state-of-the-art wetenschappelijke expertise in over de werkzaamheid van probiotica bij chronische aandoeningen, en coördineert namens Winclove de inzet van probiotica

Winclove Probiotics B.V.

Isolde Besseling-van der Vaart heeft Voeding en Gezondheid gestudeerd aan Wageningen Universiteit. Hierna heeft zij een jaar gewerkt als onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, aan een studie over de rol van probiotica op immuunmodulatie in de dunne darm. Sinds 10 jaar is Isolde werkzaam bij Winclove Probiotics, een MKB-bedrijf in Amsterdam, dat zich richt op de ontwikkeling, onderzoek, productie en verkoop van indicatie-specifieke multispecies probiotica.

Als Science Liaison is Isolde verantwoordelijk voor initiatie, opzet en management van klinische studies met bestaande of nieuwe probiotische formuleringen. Binnen de verschillende indicaties en doelgroepen die worden bediend, komt er steeds meer aandacht voor het perspectief van de patiënt, en hun kwaliteit van leven. Isolde is verder geïnteresseerd in ontwikkelingen in het landschap van zorg en gezondheid in NL, en hoe de brug te slaan tussen wetenschap en implementatie van probiotica in de praktijk.

MijnEigenOnderzoek is een prachtig voorbeeld van een project waar patiëntperspectief, kwaliteit van leven en implementatie van probiotica in de praktijk samenkomen, en om die reden is zij vanuit Winclove betrokken bij dit project.

Lan Kiauw de Munck-Khoe

Kiauw de Mubck-Khoe is contactpersoon m.b.t. de wetenschappelijke achtergrond van het voedingssupplement dat Springfield Nutraceuticals als consortiumpartner inbrengt.

Kiauw de Munck-Khoe is apotheker niet praktiserend en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij Springfield Nutraceuticals te Oud-Beijerland. Voorheen werkte zij enkele jaren in de openbare farmacie als tweede apotheker in Den Haag en Haarlem en als wetenschappelijk medewerker bij de (voormalige) Stichting Science and Nutrition, Amsterdam. Zij is tevens redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in personalized medicine als uitgangspunt voor de behandeling van mensen met een chronische aandoening, met name met betrekking tot de inzet van voedingssupplementen (en andere natuurproducten). Daarnaast melden voorschrijvers of gebruikers van onze voedingssupplementen regelmatig positieve ervaringen.

Mijn EigenOnderzoek biedt een unieke kans om te leren hoe individuele ervaringen betekenis kunnen krijgen in een meer algemenere context. Meer specifiek hopen wij beter inzicht te krijgen over de behandelopties bij een toegenomen darmpermeabiliteit bij mensen met een chronische aandoening. Verder hopen wij te weten te komen voor wie ons product het meest effectief is, d.w.z. welke markers - in aanvulling op individuele klachten - een indicator kunnen zijn voor de te verwachten effectiviteit van het product.

Johan Garssen

Nutricia Research voert labanalyses uit op enkele zeer specifieke biomedische parameters, als onderdeel van werkpakket 2.

Danone / Nutricia Research

Johan Garssen works at Danone /Nutricia Reearch since 2002, where he currently is R&I Director Immune in the Global ELN Centre of Excellence Utrecht. Johan Garssen is also Full Professor of Immunopharmacology at Utrecht University, where he’s also Head of the Division Pharmacology at the Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences.

He studied medicine and biology at the Free University, Amsterdam, Netherlands. He specialised in immunology, pharmacology and biochemistry and finished both studies in 1987 cum laude. He finished his PhD thesis at the University of Utrecht in 1991 on the role of T cells in respiratory allergy, an immunopharmacological approach. This PhD programme and a postdoc period was partly performed at Yale University, New Haven, USA.

After the postdoc period he became senior scientist at the National Institute of Public Health in the Netherlands. There he coached many research projects, both preclinical as well as clinical research, in the field of immunomodulation induced by a.o. nutritional ingredients, drugs and environmental agents.

Johan Garssen published over 700 peer reviewed papers in the field of “immunomodulation”.

He is editorial board member for Elsevier “Pharma Nutrition”, He co-edited “Pharma-Nutrition, An Overview” (2014-Volume 12 of Springer Series AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences), examining the effects of natural products and functional/medical foods (nutritional programming) on disease management. He has contributed to various grants, a.o. NWO, EU, NIH, and recently the STW Nutrall Grant, nutrition-based approach to support antigen-specific oral immunotherapy for food allergy and the RAAK-PRO DiAgRaMs Grant, validate exercise as challenge model to test health products on intestinal condition and immune system.

Een pijler binnen Nutricia Research is ‘personalised nutrition’ waarbij in beginsel de voedingsstatus van onze doelgroep gemeten wordt. Een samenwerkingsverband met MijnEigenOnderzoek helpt Nutricia Research, en met name het Global Centre of Excellence IMMUNE, om nog meer inzichten te krijgen in de zgn. Dietary Inflammatory Index, de fiber intake en PUFA intake van de deelnemers.

Pieter Pekelharing

Draagt bij als allround ervaringsdeskundige op het gebied van organiseren van innovaties in de gezondheidszorg. Denkt, schakelt en netwerkt mee, maar declareert geen uren binnen het project.

Bestuurslid Stichting Mijn Data Onze Gezondheid

Pieter is zijn hele werkzame leven bezig geweest in het gebied van voeding, gezondheid en de kennis van het Microbioom. Qua filosophie is hij een overtuigde ‘Rijnlandse denker’. Eind tachtiger jaren richtte hij samen met een compagnon Winclove Probiotics op. Heeft daar meegewerkt aan het opzetten van vele klinische researchtrajecten en daarbij tot het persoonlijke inzicht gekomen dat klassiek medisch onderzoek niet geschikt is voor het meten van effecten van therapie aan het Microbioom. Is nu sinds zomer 2016 gepensioneerd en wil de tijd die hij nog heeft geven aan innovaties waardoor veel meer mensen dan nu het geval is kunnen profiteren van de voordelen van het leven met een gezonde darm. Die drive heeft ook met zijn eigen gezondheidshistorie te maken.

Hij was begin jaren 2000 medeoprichter van het platform Food and Nutrition Delta, dat later is opgegaan in Topsector Agri&Food. Pieter is tevens  mede oprichter en financier van de Gutflora Foundation, stichting Mijn Data Onze Gezondheid,  het Microbiome Center en was daarmee een van de vormgevers van het project MijnEigenOnderzoek.

Sommigen noemen mij een ‘ radical innovator’. Mijn filosofie als ondernemer: geld is geen doel maar een randvoorwaarde; zodra geld het doel wordt, wordt het denken ‘kort’ en verdwijnt innovatie en daarmee ook de motivatie van het team en de financiële gezondheid van de onderneming. Of die organisatie for profit of non-profit is maakt daarbij niet uit.
Mijn drive als innovator is niet om de wetenschap te dienen met hulp van patiënten, maar patiënten met de resultaten van de wetenschap en wat dat betreft is MijnEigenOnderzoek een prachtig project waar ik met heel veel plezier mijn bijdrage aan lever.

Alejandro López Rincón

Werkpakket leider (WP2)  verantwoordelijk voor de analyse van monsters en data in MijnEigenOnderzoek

Contactpersoon m.b.t. de wetenschappelijke achtergrond van het voedingssupplement dat Springfield Nutraceuticals als consortiumpartner inbrengt.

Kiauw de Munck-Khoe is apotheker niet praktiserend en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij Springfield Nutraceuticals te Oud-Beijerland. Voorheen werkte zij enkele jaren in de openbare farmacie als tweede apotheker in Den Haag en Haarlem en als wetenschappelijk medewerker bij de (voormalige) Stichting Science and Nutrition, Amsterdam. Zij is tevens redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

A

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in personalized medicine als uitgangspunt voor de behandeling van mensen met een chronische aandoening, met name met betrekking tot de inzet van voedingssupplementen (en andere natuurproducten). Daarnaast melden voorschrijvers of gebruikers van onze voedingssupplementen regelmatig positieve ervaringen.

Mijn EigenOnderzoek biedt een unieke kans om te leren hoe individuele ervaringen betekenis kunnen krijgen in een meer algemenere context. Meer specifiek hopen wij beter inzicht te krijgen over de behandelopties bij een toegenomen darmpermeabiliteit bij mensen met een chronische aandoening. Verder hopen wij te weten te komen voor wie ons product het meest effectief is, d.w.z. welke markers - in aanvulling op individuele klachten - een indicator kunnen zijn voor de te verwachten effectiviteit van het product.

Burkhard Schutz

Werkpakket leider (WP2)  verantwoordelijk voor de analyse van monsters en data in MijnEigenOnderzoek

Contactpersoon m.b.t. de wetenschappelijke achtergrond van het voedingssupplement dat Springfield Nutraceuticals als consortiumpartner inbrengt.

Kiauw de Munck-Khoe is apotheker niet praktiserend en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij Springfield Nutraceuticals te Oud-Beijerland. Voorheen werkte zij enkele jaren in de openbare farmacie als tweede apotheker in Den Haag en Haarlem en als wetenschappelijk medewerker bij de (voormalige) Stichting Science and Nutrition, Amsterdam. Zij is tevens redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

A

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in personalized medicine als uitgangspunt voor de behandeling van mensen met een chronische aandoening, met name met betrekking tot de inzet van voedingssupplementen (en andere natuurproducten). Daarnaast melden voorschrijvers of gebruikers van onze voedingssupplementen regelmatig positieve ervaringen.

Mijn EigenOnderzoek biedt een unieke kans om te leren hoe individuele ervaringen betekenis kunnen krijgen in een meer algemenere context. Meer specifiek hopen wij beter inzicht te krijgen over de behandelopties bij een toegenomen darmpermeabiliteit bij mensen met een chronische aandoening. Verder hopen wij te weten te komen voor wie ons product het meest effectief is, d.w.z. welke markers - in aanvulling op individuele klachten - een indicator kunnen zijn voor de te verwachten effectiviteit van het product.

Patient Expert Board

Taak van de Patient Expert Board is het projectteam achter MijnEigenOnderzoek gevraagd en ongevraagd van feedback te voorzien, vanuit het perspectief van burgers die deel (willen) nemen aan MijnEigenOnderzoek.

Hendriet Wanders / Anne Bosman Brandwonden Stichting
Hans Tenniglo /Marjolein Storm NierPatienten Vereniging Nederland
Christine Paulson / Inge Schalkers Harteraad
Marja Koen MSVN
Tineke Markus CCUVN
Elroy Aijal Inspire2Live
Huig Schipper SPKS
Tjitske Bezema Immunowell
Cees Smit Platform Patient en Voeding

Scientific Expert Board

Taak van de Scientific Expert Board is het projectteam achter MijnEigenOnderzoek gevraagd en ongevraagd van feedback te voorzien, vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Prof. Dr. E. Hamaker Hoogleraar Longitudinal Data Analysis, Department of Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Utrecht University.
Prof. Dr. M.G.W. Dijkgraaf Hoogleraar Health Technology Assessment, Afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica, AMC.
Dr. C.Y. Ponsioen Gastroenteroloog, Department of Gastroenterologie, AMC.
Prof. Dr. G. Navis Hoogleraar Experimentele Nephrologie & hoogleraar Voeding en Gezondheid, UMCG.
Prof. Dr. J.D. Laman  Hoogleraar Immunologie van Veroudering, UMCG.
Drs. P.J.W. van Koningsbruggen Huisarts, Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)
Prof. Dr. J. Knoop Dutch Expert Center for Chronic Fatigue, AMC.
Drs. K. Pijper Huisarts
Dr. M. de Groot  Directeur Reshape Center, Radboud MC Nijmegen

Raad van Aanbeveling

De Raad van Aanbeveling is groeiende en bestaat uit de volgende personen.

Prof.  Marcel Levi MD, PhD FRCP Chief Executive, University College London Hospitals, Professor of Medicine, University College London
Prof. Stephen Friend, PhD Chairman and Co-Founder Sage Bionetworks, President and Founder 4YouandMe (charity), Visiting Professor of Connected Medicine Oxford University
Ben van Ommen, PhD Programme Director Systems Biology TNO